Đối tác
Glycerin borat
  • Mô tả sản phẩm
  • Sản phẩm cùng loại

TOÙM TAÉT ÑAËC TÍNH CUÛA THUOÁC

 

Teân thuoác:

1.1.        Teân thuoác: GLYCERIN BORAT 3%

1.2.        Haøm löôïng: Coâng thöùc cho 1 chai 10 ml

                   Thaønh phaàn                                                                        Haøm löôïng                        

·         Natri tetraborat                                                               300 mg

·         Glycerin vöøa ñuû                                                                 10 ml

1.3.        Daïng baøo cheá cuûa thuoác: Dung dòch nhoû tai, raø mieäng

Caùc ñaëc tính laâm saøng:

4.1.        Chæ ñònh ñieàu trò:

Raø trò naám mieäng, löôõi bò ñeïn.

Laøm meàm raùy tai.

4.2.        Lieàu löôïng vaø caùch duøng:

Moãi ngaøy raø mieäng, löôõi 1 - 2 laàn.

Nhoû tai theo chæ ñònh cuûa baùc só.

4.3.        Choáng chæ ñònh:

Maãn caûm vôùi caùc thaønh phaàn cuûa thuoác.

Khoâng nhoû khi tai bò vieâm. Khoâng boâi leân choã da bò vieâm. Thaän troïng khi söû duïng cho phuï nöõ coù thai vaø treû em döôùi 2 tuoåi.

4.4.        Nhöõng löu yù ñaëc bieät vaø caûnh baùo khi söû duïng thuoác:

Khoâng ñöôïc duøng quaù lieàu chæ ñònh.

Thaän troïng vôùi treû em vì deã nhaïy caûm hôn ngöôøi lôùn.

4.5.        Töông taùc vôùi caùc thuoác khaùc, caùc daïng töông taùc khaùc : Chöa coù thoâng tin.

4.6.        Söû duïng cho phuï nöõ coù thai vaø cho con buù : Thaän troïng khi söû duïng cho phuï nöõ coù thai. Chöa coù thoâng tin veà ñoäc tính cuûa thuoác ñoái vôùi phuï nöõ cho con buù.

4.7.        Taùc ñoäng cuûa thuoác khi laùi xe vaø vaän haønh maùy moùc : Khoâng aûnh höôûng.

4.8.        Taùc duïng khoâng mong muoán cuûa thuoác :

Taùc duïng mong muoán khoâng ñaùng keå. Coù theå coù moät soá taùc duïng nhö ban ñoû, ngöùa, kích öùng.

Thoâng baùo cho baùc só bieát taùc duïng khoâng mong muoán gaëp phaûi khi söû duïng thuoác.

4.9.        Söû   duïng quaù lieàu :

Chöa coù baùo caùo söû duïng quaù lieàu khi duøng ñeå nhoû tai, raø mieäng.

Caùc ñaëc tính döôïc lyù :

5.1.        Caùc ñaëc tính döôïc löïc hoïc :

Natri tetraborat coù taùc duïng saùt truøng nheï.

5.2.        Caùc ñaëc tính döôïc ñoäng hoïc:

5.3.        Caùc soá lieäu an toaøn tieàn laâm saøng: Khoâng coù.

6.       Caùc ñaëc tính cuûa thuoác :

6.1.        Haïn duøng: 24 thaùng keå töø ngaøy saûn xuaát.

6.2.        Nhöõng löu yù ñaëc bieät khi baûo quaûn :

Ñeå nôi khoâ raùo, nhieät ñoä töø 20 – 30 oC, traùnh aùnh saùng.

6.3.        Tính chaát vaø dung löôïng bao bì ñoùng goùi : Hoäp 1 chai 10 ml.

Bổ sung canxi và vitamin D3 cho cơ thể , giúp xương răng chắc khỏe, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị còi xương chậm lớn ở trẻ em, chứng loãng xương ở người cao tuổi.
Tăng huyết áp. Suy tim (giảm tử vong và biến chứng ở người suy tim có triệu chứng và người loạn thất trái không triệu chứng).
Tăng huyết áp. Sau nhồi máu cơ tim (huyết động học đã ổn định).
Viêm kết mạc do các chủng vi khuẩn nhạy cảm với moxifloxacin. Dự phòng tiền phẫu, hậu phẫu.
Dùng rửa mũi trong các trường hợp sổ mũi, nghẹt mũi. Dùng nhỏ và bơm rửa mắt, mũi hàng ngày. Dùng thích hợp cho trẻ sơ sinh và người lớn.
Điều trị hen phế quản mạn tính, bao gồm dự phòng cả các triệu chứng hen ban ngày và ban đêm
Forvastin 20 được chỉ định cải thiện mức độ cholesterol toàn phần, LDL, triglycerid, làm tăng HDL cholesterol,
Điều trị loét dạ dày - tá tràng cấp....
Giúp tăng cường lưu thông máu, tăng cường tuần hòan não và tuần hoàn ngọai biên
Bổ sung calci, magne và vitamin D3 cho cơ thể , giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị còi xương chậm lớn ở trẻ em , chứng lõang xương ở người cao tuổi
Bổ sung calci, magne và vitamin D3 cho cơ thể, giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị chứng lõang xương
Giúp mát gan, giải đôc gan, bảo vệ gan. Hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong các trường hợp như: viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ.
Bổ sung calci cho trẻ em ở thời kỳ tăng trưởng , cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, giảm thiếu hụt calci, giúp xương răng chắc khỏe...
Bồi bổ cơ thể , tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi Giúp ngăn ngừa bệnh thiếu vitamin B.
- Giúp kích thích tiêu hóa, hỗ trợ cơ thể trong các trường hợp đau bụng lạnh, ăn không tiêu, đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn.
Bổ dưỡng cơ thể, tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi, kích thích tiêu hóa và tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng...
Điều trị tăng huyết áp: Có thể dùng cơn độc hoặc phối hợp với các thuốc chống tăng huyết áp khác.....
Nhiễm khuẩn xoang cấp do các vi khuẩn nhạy cảm: streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxellacatarrhalis. Đợt cấp của viêm phế quản mãn tính gây ra bởi:streptococcus pneumoniae influenzae, H. parain fluenzae, Klebsella pneumoniae, Staphylococcus catarrhalis.
Tăng cholesterol máu lọai nguyên phát(lọai ra kể cả tăng cholesterol máu di truyền gia đình kiểu dị hợp tử)
Suy tim sung huyết. Tăng huyết áp vô căn. Xơ gan. Phù do xa gan & suy tim sung huyết. Điều trị phù do cường Aldosteron thứ phát, hoặc phù kháng với thuốc lợi tiểu khác đã dùng.
Suy tim sung huyết. Tăng huyết áp vô căn. Xơ gan. Phù do xơ gan & suy tim sung huyết. Điều trị phù do cường Aldosteron thứ phát, hoặc phù kháng với thuốc lợi tiểu khác đã dùng.
Aziefti được chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm trong các trường hợp sau: Đường hô hấp: -Bội phát nhiễm khuẩn trong bệnh việm phổi tắc nghẽn do Haemophilus influenzae, Moraxalla catarhalis hoặc Streptococcus pneumoniae. - Viêm phổi lây nhiễm do Chlamydia pneumoniae, Haemophilus, inflyenzae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae. - Viêm họng, viêm Amidn do Streptococcus pyogenes ở bệnh nhân không dùng được các kháng sinh nhóm trị liệu 1. Viêm tai giữa cấp tính.
Điều trị và phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt, acid folic trong các trường hợp: Phụ nữ có thai và cho con bú, khi hành kinh, điều hòa kinh nguyệt....
Cổ trướng do xơ gan. Phù gan, phù thận, phù tim, cấp khi các thuốc chữa phù khác kém tác dụng, đặc biệt khi có nghi ngờ chứng tăng aldosteron ...
Điều trị tăng huyết áp: Có thể dùng đơn độc hay dùng phối hợp với thuốc lợi tiểu thiazid. Nên dùng losartan cho người bệnh không dung nạp được các chất ức chế ACE.
Aziefti được chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm trong các trường hợp sau : Đường hô hấp: Bội phát nhiễm khuẩn trong bệnh viêm phổi tắc nghẽn do Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis hoặc Streptococcus pneumoniae. Viêm phổi lây nhiễm do Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae. Viêm họng, viêm Amidan do Streptococcus pyogenes ở những bệnh nhân không dùng được các kháng sinh nhóm trị liệu 1. Viêm tai giữa cấp tính.
Viêm xương khớp. Cơn gout cấp hay giả gout. Đau sau nhổ răng. Đau hậu phẫu, đau sau cắt tầng sinh môn. Thống kinh. Đau cơ xương cấp tính do nhiều nguyên nhân.
Dùng trong các trường hợp: Khó bài xuất đàm, viêm mũi, viêm xoang, viêm phế quản. Các triệu chứng viêm và phù nề sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật. Cầm máu sau các cuộc tiểu phẫu. Phối hợp với kháng sinh trong điều trị nhiễm trùng.
Điều trị và dự phòng tình trạng thiếu vitamin E. Đồng thời vitamin E còn có tác dụng như là một chất chống oxy hóa, giúp cho quá trình bảo vệ các tế bào bị tổn thương gây ra bởi quá trình oxy hóa của các gốc tự do.
Điều trị cao huyết áp. Điều trị cao huyết áp ở bệnh nhân huyết áp không kiểm sóat đúng mức khi điều trị bằng phương pháp đơn trị liệu, Lọai thuốc phối hợp này được dùng trong liệu pháp điều trị tuyến hai.
 

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 - F.T.PHARMA

Địa chỉ: 601 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Tphcm.

MST: 0302408317